" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลด่านขุนทด "

ผู้บริหาร

นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด
081-966-7537

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่
ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
093-996-1998
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานสำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานยุทธศาสตร์ฯ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
งานงบประมาณ
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ผู้บริหาร
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ด้านการเมืองการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ประชากร
ระบบบริการพื้นฐาน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างเทศบาล
งานสำนักปลัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ประกาศแผนการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายรับ-รายจ่าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซ์้ัอจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ(วัน-เวลา) ตรวจรับงาน
งานการเจ้าหน้าที่
สมรรถนะ(competency)
เส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (career path)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
การปรับปรุงกระบวนงานขั้นตอนเเละระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
นโยบายการบริการทรัพยกรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลด่านขุนทด
งานยุทธศาสตร์ฯ
รายงานประเมินผลระบบควบคุมภายใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
บันทึกบริหารความเสียง
คำสั่งบริหารความเสี่ยง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การโอนงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
ประกาศงบการเงิน
ประกาศ รายรับ - รายจ่าย
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน
งานงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
กฎหมายน่ารู้
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
เมนูทางขวา
เทศบาลด่านขุนทด
ขนาดของเทศบาล
การจัดตั้งเทศบาล
องค์การเทศบาล
เทศบาลตำบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
เทศบัญญัติ
การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล
การควบคุมเทศบาล
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของ ทต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ที่มา/หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ ทต.
ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
จดหมายข่าว 2563
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ดาวนโหลดข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
ปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ ปี 2563
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ห้องสมุดกฏหมาย
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท.
แผ่นพับอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน
ความเป็นมา พัฒนาการความสำคัญของอาเซียน
10 ประเทศอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
อปท.กับประชาคมอาเซียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบ
ดาวโหลด
ช่องทางติดต่อออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ถาม-ตอบ
จดหมายข่าว
ความพึ่งพอใจ
แบบสอบถาม
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เกี่ยวกับอาเซียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,770

แสดงเจตจำนง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403   Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th หรือ dkt.center95@gmail
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.