" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลด่านขุนทด "

ผู้บริหาร

นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด
081-966-7537

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่
ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
093-996-1998
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานสำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานยุทธศาสตร์ฯ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
งานงบประมาณ
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     ประกาศราคากลาง 
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง  
     ี่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเมืองหาญ5 ทั้ง2ข้างเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายเมืองหาญ5ทั้้ง2ข้างเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายแดนเมืองเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกสายรอบตลาดสดเทศบาล2เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายด่านขุนทด-หนองแวง จากทางหลวงแผ่นดิน201ถึงเขตเทศบาลชุมชนที่11เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเมืองหาญ๕ทั้ง๒ข้างเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าสถานที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.24-012สายผาสุก หมู่ที่12 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 3 ช่วงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.24-008สายไทยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 5 ช่วงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินรอบบึงบ้านหาญ ชุมชนที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายแดนเมือง ซอย5บริเวณบ้านผู้ใหญ่ก้อง ชุมชน1เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายแดนเมือง ซอย5บริเวณบ้านผู้ช่วยอำไพ ชุมชน1เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ชนิดขับเคลื่อน4ล้อเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดูดโคลน ตามโครงการติดตั้งซ่อมแซมดัดแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ/รถกวาดถนน รถสุขาเคลื่อนที่/เครื่องจักรกลหนัก/รถดูดโคลน ฯลฯเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบบึงบ้านหาญ ชุมชน 2เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำสายโชคอำนวย ชุมชน2เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามัคคีชัย ชุมชน4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางซ่อมรถดับเพลิง ตามโครงการติดตั้งซ่อมแซมดัดแปลงรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เครื่องจักรกลหนักเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู เข้า-ออก ป้ายสถานที่ทิ้งขยะเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายถนนสายเมืองหาญ ชุมชนที่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินรอบบึงบ้านหาญ ชุมชนที่2 ตำบลด่านขุนทดเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายแดนเมือง ซอย3 ชุมชนที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล2เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เทศบาลตำบลด่านขุนทดเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายริมบึมบ้านหาญ(ช่วงถนนสายเจริญดี ถึง ถนนสายหัวบึง)เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลด่านขุนทด เด็กเล็กไม่เกิน 50 คน ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.ศพด.)แบบไม่ตอกเสาเข็มเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายคลองระบายน้ำเสีย ทต.ด่านขุนทด จำนวน 15 ชุดเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางซ่อมรถ สปพร.ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณบึงบ้านหาญเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมน้ำพุ บริเวณบึงบ้านหาญเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายโชคอำนวย(หน้าบ้นเจ๊หญิง)ชุมชนที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็ก ซอยไชยณรงค์ ชุมชนที่ 3,โครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็กซอยร่วมมิตร ชุมชน3 และโครงการซ่อมฝาบ่อพัก ตระแกรงเหล็ก ซอยตลาดสินลา ชช.3เปิดอ่าน
     สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายรองเมือง ช่วงที2 ชุมชนที่ 1 (บ้านพี่ไสว-บ่อพักเดิม)เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเจริญสุขเปิดอ่าน
     โครงการวางท่อระบายน้ำขยายถนน คสล.สายหัวบึงเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายแดนเมือง 1 ช่วงที่ 2เปิดอ่าน
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายคลองระบายน้ำเสีย ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายคลองระบายน้ำเสียเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทดเปิดอ่าน
     โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายเปิดอ่าน
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน คสล.สายเมืองหาญ ช่วงสุดท้ายเปิดอ่าน
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน สายใหม่ไทยเจริญ ชุมชนที่ 10เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ซอย1 ชุมชนที่ 5เปิดอ่าน
     โครงการจัดทำชั้นเก็บเอกสารติดถาวร (Build in)เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่ 2เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองระบายน้ำเสีย ช่วงที่1เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประชาสุขสันต์ ซอย2เปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแจ่มเปิดอ่าน
     โครงการวางท่อระบายน้ำสายสามัคคี 1-2 (ป่ายูคา)เปิดอ่าน
     โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างขยายถนน คสล.สายสามัคคีชัย กัลยาณมิตรเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทวีทรัพย์ ซอย2 ช่วงสุดท้ายเปิดอ่าน
     โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์เปิดอ่าน
ช่องทางติดต่อออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ถาม-ตอบ
จดหมายข่าว
ความพึ่งพอใจ
แบบสอบถาม
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เกี่ยวกับอาเซียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,814

แสดงเจตจำนง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403   Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th หรือ dkt.center95@gmail
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.