" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลด่านขุนทด "

ผู้บริหาร

นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด
081-966-7537

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่
ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
093-996-1998
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานสำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานยุทธศาสตร์ฯ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
งานงบประมาณ
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือพฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25ุ60 ปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25ุ60 ปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 ปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2556เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 255ุ6 ปีงบประมาณ 2557เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน 2558เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2558เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2558เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม 2558เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม 2557เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ปีงบประมาณ 2558เปิดอ่าน
ช่องทางติดต่อออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ถาม-ตอบ
จดหมายข่าว
ความพึ่งพอใจ
แบบสอบถาม
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เกี่ยวกับอาเซียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,753

แสดงเจตจำนง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403   Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th หรือ dkt.center95@gmail
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.