" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลด่านขุนทด "

ผู้บริหาร

นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด
081-966-7537

ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่
ปลัดเทศบาลตำบลด่านขุนทด
093-996-1998
ITA 2565
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
งานสำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานยุทธศาสตร์ฯ
เทศบัญญัติ
งานการเงิน
งานงบประมาณ
กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     องค์ประกอบของ ทต. 

องค์ประกอบของ ทต.
องค์ประกอบของ ทต.  

เทศบาล มีองค์ประกอบอย่างไร

        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เเละฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็น 2 ส่วนคือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

           1. สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบ  ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีสำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่ประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15  คือ สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน  12 คน

        2. นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริการท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และไม่สามารถตำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา 48 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยในการบริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และนายยกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา  และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน 2 คนทั้งนี้ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำของเทศบาล เทศบาลตำบลวังชัย ประกอบไปด้วย ส่วนราชการทั้งหมด 8 ส่วน ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการในด้านใดบ้าง ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้

        สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างเเละกระบวนการบริหาร

                      เทศบาลตําบลด่านขุนทด กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๑ สํานัก ๕ กอง และ ๑ หน่วย ดังนี้

              ๑. สํานักปลัดเทศบาล

              ๒. กองคลัง

              ๓. กองช่าง

              ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              ๕. กองการศึกษา

              ๖. กองสวัสดิการสังคม

              ๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางติดต่อออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ถาม-ตอบ
จดหมายข่าว
ความพึ่งพอใจ
แบบสอบถาม
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เกี่ยวกับอาเซียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 386,710

แสดงเจตจำนง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลด่านขุนทด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

 
เทศบาลตำบลด่านขุนทด
111 ม.8 ถนนด่านขุนทด - หนองสรวง ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 32010
Tel : 044-386403   Fax : 044-389403 ต่อ 9
Email : admin@dankhuntodcity.go.th หรือ dkt.center95@gmail
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.